Για τον Ψηφιακό Χώρο

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η δημοσιοποίηση των δημόσιων ψηφιακών δεδομένων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εμβάθυνση της διαφάνειας των λειτουργιών του Δημοσίου, την ενεργοποίηση του πολίτη και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η αναγκαιότητά της έχει επισημανθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με διάφορες οδηγίες και ρυθμίσεις.

Πρώτο θετικό βήμα, παρά τις ατέλειές της, που θα έπρεπε να εξαλειφθούν με την  επόμενη έκδοσή της,  αποτέλεσε η ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όμως παραμένει αδημοσίευτος ο μεγαλύτερος όγκος δημόσιων δεδομένων, με αποτέλεσμα να αναστέλεται η κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση τους και να ευνοείται η συντήρηση στεγανών και η απόκρυψη παράτυπων διαδικασιών στις λειτουργίες του Δημόσιου τομέα αλλά και των Δήμων.

Επιπλέον, η διάθεση ψηφιακών δεδομένων, με δομή αντιληπτή και τεκμηρίωση της παραγωγής τους, αποτελεί προϋπόθεση της πραγματικής ενημέρωσης των κατοίκων και δημοτών για διάφορα ζητήματα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο για αυτά.

Ενδεικτικά μέτρα προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των δημόσιων δεδομένων σε επίπεδο Δήμων, αποτελούν:

 1. H διάθεση στο διαδίκτυο γεωχωρικών δεδομένων, ήτοι ψηφιακών χαρτών, στους οποίους να απεικονίζονται:
  • Οι προβλεπόμενοι από τα εγκεκριμένα σχέδια και μη απαλλοτριωμένοι κοινόχρηστοι χώροι
  • Παραχωρημένοι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κοινόχρηστοι χώροι
  • Τα δομημένα και αδόμητα ακίνητα ιδιωτικής ιδιοκτησίας του Δήμου
  • Το πρόγραμμα καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και οδών
  • Μελετημένα έργα
 1. Η διάθεση άλλων δεδομένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών δημοτικών υπηρεσιών και λειτουργιών, όπως:
  • Εγκεκριμένες μελέτες
  • Προσκλήσεις συνεδριάσεων του ΔΣ, ημερήσια διάταξη και εισηγήσεις
  • Ύψος χρηματοδότηση φορέων (ΚΑΠΗ, Αθλητικά Σωματεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, κλπ.)
  • Στατιστικά ετήσιων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων / θανάτου
  • Πλήθος μαθητών Σχολικών μονάδων, Βρεφονηπιακών Σταθμών κλπ.
  • Κινήσεις Κοιμητηρίου (Πλήθος κατειλημμένων, ελεύθερων και οικογενειακών τάφων)
  • Στατιστικά ετήσιων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων / θανάτου
  • Όγκοι συλλεγόμενων απορριμμάτων και ποσοστά ανακύκλωσης
 1. Η καθιέρωση δράσεων καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού για να δοθεί η δυνατότητα της αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου σε όλους τους δημότες.
 2. Η δημοσίευση στατιστικών απόδοσης των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου (πλήθος αιτημάτων κατά κατηγορία, ικανοποιηθέντα, εκκρεμή, απορριφθέντα, μέσος χρόνος απόκρισης, κλπ.)
 3. Τέλος μορφή διάχυσης δημόσιων δεδομένων είναι και η OnLine διάθεση ψηφιακών χαρτών στα μέλη του ΔΣ και στο παρευρισκόμενο κοινό κατά την συζήτηση θεμάτων με χωρική αναφορά (τροποποιήσεις σχεδίων, απαλλοτριώσεις, συνδέσεις, παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, κατασκευή έργων, κοπή δένδρων, χωροθέτηση χρήσεων, κλπ.).