Για την Ισότητα των Φύλων

Σήμερα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να εφαρμόσουν πολιτικές ισότητας των φύλων και να αναπτύξουν σχετικές δράσεις (κυρίως Ν. 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και Ν. 3463/2006 Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για την προώθηση της ισότητας των φύλων). Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιέχεται «η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων», ενώ προβλέπεται η δημιουργία υπηρεσιακών μονάδων άσκησης πολιτικών ισότητας.

Η προώθηση της ισότητας και η πρόληψη της σεξιστικής βίας επιτυγχάνεται μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών υπέρ της ισότητας των φύλων και του σεβασμού της σεξουαλικής ή/και της διαφορετικότητας των φύλων, την ενδυνάμωση των γυναικών και την πρόληψη και τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της έμφυλης βίας.

Η αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας/ βίας κατά των γυναικών υλοποιείται με τη δημιουργία δομών όπως συμβουλευτικού κέντρου και ξενώνα φιλοξενίας, με ταυτόχρονη δικτύωση αυτών των δομών με άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εξειδικευμένες ΜΚΟ. Η προβολή της λειτουργίας των δομών (συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, λειτουργία ιστοσελίδων, διανομή ενημερωτικού υλικού) είναι απαραίτητη για την εμπέδωση από τον πληθυσμό της ύπαρξης του προστατευτικού δικτύου του Δήμου.

Η στοχευμένη ενημέρωση με συχνές επισκέψεις στελεχών των δομών του δήμου και συνεργαζόμενων ΜΚΟ σε σχολεία στο πλαίσιο θεματικών εβδομάδων μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην πρόληψη.

Οι δράσεις των πολιτικών ισότητας των φύλων μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του δήμου και να κινητοποιήσουν διαφορετικές ομάδες ατόμων. Ένα σχέδιο δράσης καταρτιζόμενο από το Δήμο, μπορεί να εξειδικεύεται για να περιλαμβάνει δωρεάν δράσεις για τους/τις πολίτες σε διαφορετικά θεματικά πεδία.

Ενδεικτικά:

  • Εκπαίδευση και κατάρτιση: εργασιακή συμβουλευτική κατάρτιση σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ σε γυναίκες, σεμινάρια για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος των φύλων, συνεδρίες για την ένταξη γυναικών στον εργασιακό στίβο.
  • Πολιτισμός: πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις φωτογραφίας, θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών, παρουσιάσεις βιβλίων), δημιουργικά εργαστήρια/σεμινάρια, ημερίδες/ομιλίες.
  • Υγεία: γυναικολογικές εξετάσεις, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, συμβουλευτική μητρικού θηλασμού και ανώδυνου τοκετού.
  • Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: λειτουργία επαρκούς αριθμού βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης.
  • Αθλητισμός: προγράμματα άθλησης για γυναίκες μεγάλης ηλικίας, σεμινάρια αυτοάμυνας.