Για τις Δημοτικές Λειτουργίες

H συνήθης πρακτική στην εκφυλισμένη λειτουργία των δημοτικών αρχών είναι να διακηρύττουν και να … «φέρνουν μεγάλα έργα» στους δημότες. Κι αν αυτά είναι έργα με κοινωνική ωφέλεια και χρησιμότητα δεν θα είχε να πει κανείς τίποτα, πέραν του ελέγχου του κόστους και της ποιότητας κατασκευής τους. Όμως όλοι γνωρίζουμε πως τα «μεγάλα έργα» ή και οι πολυτελείς προμήθειες αποτελούν συχνά αυτοσκοπό, γι’ αυτό άλλωστε διασφαλίζεται ή και εντέλλεται η χρηματοδότησή τους από κεντρικούς σχεδιασμούς, τους οποίους ποικίλες δημοτικές αρχές προθύμως υλοποιούν.

Ανεξάρτητα όμως από τη χρησιμότητα, το όφελος και το κόστος των έργων, πολύ μεγάλη σημασία για τις ζωές των κατοίκων έχουν μικρές παρεμβάσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν με ίδιους πόρους από τις δημοτικές αρχές. Τέτοιες μικρές παρεμβάσεις, όπως και υπηρεσίες με μόνιμο χαρακτήρα που δεν εξαρτώνται από το εκάστοτε πρόγραμμα χρηματοδότησης, είναι αυτές που μπορούν να δικαιώσουν το χαρακτηρισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ως τοπικό κύτταρο δημοκρατίας.

Χάρις σ’ αυτές οι κάτοικοι μπορούν να σχεδιάσουν τις ζωές τους υπολογίζοντας παγίως στην παροχή υπηρεσιών και όχι ευκαιριακά, όντας αυτές λειτουργίες που δημιουργούν προϋποθέσεις συναλληλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης και άρα βελτίωσης της πραγματικής ζωής των ανθρώπων.

Στο πλαίσιο των παγίων λειτουργιών και πρακτικών ενός δήμου, κομβικό θεωρούμε τον ρόλο της ενίσχυσης της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας η οποία μπορεί να πάρει πολλές μορφές και που μπορεί να κινητοποιήσει νέους ανθρώπους και να δημιουργήσει εισόδημα και απασχόληση σε τοπικό επίπεδο.

Ως μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας ξεχωρίζει η ίδρυση ενεργειακής κοινότητας με πρωτοβουλία, συντονισμό, έως και παροχή επιφάνειας από το Δήμο, με στόχο την εξοικονόμηση δαπάνης για τον ίδιο και τους κατοίκους, ισοσταθμίζοντας σημαντικό μέρος ενεργειακών καταναλώσεων με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές κυψέλες μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και καλύπτοντας τις ανάγκες ευάλωτων συμπολιτών μας συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ανάλογη πρόταση είναι η δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με στόχο αφενός της παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων και αφετέρου τη λειτουργία Πράσινου Σημείου – Κέντρου Ανακύκλωσης & Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (κατά τη νομοθετική ορολογία) με στόχο την παραλαβή και αξιοποίηση χωριστών ρευμάτων υλικών από τους πολίτες αλλά και την εκπαίδευση των κατοίκων στην διαλογή στην πηγή.

Η λειτουργία αυτών αλλά και άλλων παρόμοιων δομών με συνεταιριστικό χαρακτήρα (π.χ εργαστήριο επισκευής επίπλων και συσκευών, συνεταιριστές ηλεκτρολόγοι – υδραυλικοί γειτονιάς, τεχνίτες ξύλου και μάγειρες, νέες και νέοι για απογευματινή φύλαξη παιδιών, δημοτική συγκοινωνία κατά παραγγελία για την εξυπηρέτηση συνανθρώπων μας με δυσκολία μετακίνησης κλπ) προσφέρει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης συνεργατικού πνεύματος καθώς και θέσεις εργασίας ανέργων και νέων επιστημόνων σε επίπεδο πόλης.

Και για τον λόγο αυτό είναι χρήσιμο να υποβοηθηθούν από τη λειτουργία Κέντρου Συνεταιριστικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Δήμου, που θα μπορούσε να επιφορτιστεί με τον σχεδιασμό και την καλλιέργεια τέτοιων πρωτοβουλιών καθώς και τη σχετική παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας.