Για το Δημόσιο Χώρο

Οι Δημόσιοι και Κοινόχρηστοι χώροι μιας πόλης αποτελούν το θέατρο της καθημερινότητάς της και είναι δηλωτικοί των συνθηκών διαβίωσης των πόλεων και των γειτονιών στις οποίες αναφέρονται. Συχνά, σε περιοχές λιγότερο πυκνοδομήμενες και με μεγαλύτερες αρτιότητες δόμησης, οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται περίπου ως «αισθητική παρέμβαση» εντός του αστικού ιστού, χωρίς ιδιαίτερη χρησιμότητα για τους κατοίκους τους, καθώς αυτοί μπορούν και εξασφαλίζουν χώρους εκτόνωσης εντός των ιδιωτικών τους περιουσιών.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Είναι αυτή η μόνη λειτουργία του δημόσιου χώρου στην πόλη;

Και αν όχι, είναι οι δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι πεδίο «εκμετάλλευσης» για τη δημιουργία εσόδων του δήμου;

Η άποψή μας είναι ότι ο δημόσιος χώρος, το πεζοδρόμιο, η πλατεία, η παιδική χαρά και τα ρέματα δεν είναι οι χώροι που «απέμειναν» από τη ρυμοτόμηση ή που δεν μας επιτρέπει η νομοθεσία να «αξιοποιήσουμε». Μπορούν και πρέπει να αποτελούν χώρους στους οποίους οι πολίτες συναντιούνται, αλληλεπιδρούν και χτίζουν τις κοινωνικές τους συναναστροφές.

Και αποτελεί υποχρέωση της τοπικής διοίκησης η εξασφάλιση της πρόσβασης στους χώρους αυτούς χωρίς φυσικά εμπόδια, επενδύοντας στο σχεδιασμό της προσβασιμότητάς τους, και χωρίς κοινωνικά εμπόδια, διασφαλίζοντας την δωρεάν πρόσβαση σε αυτούς με την απελευθέρωσή τους από τις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα μιας δημοτικής αρχής η εξασφάλιση των προβλεπόμενων από τον ισχύοντα σχεδιασμό Κοινόχρηστων Χώρων και η εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερόμενων πολιτών στη διαμόρφωσή τους μέσα από τις διαδικασίες του συμμετοχικού σχεδιασμού.

Ενδεικτικά, προτεραιότητες για το Δήμο μας θα πρέπει να αποτελούν οι παρακάτω κινήσεις για την εξασφάλιση ποιοτικών Δημόσιων και Κοινόχρηστων Χώρων στο Δήμο Πεντέλης:

  • Εξασφάλιση δυνατότητας χρήσης των κοινοχρήστων χωρών χωρίς κατανάλωση (Πλατεία Νέας Πεντέλης, Πεζόδρομος Ρέματος Μελίσσιων)
  • Εξασφάλιση – διαμόρφωση προβλεπόμενων από τα Πολεοδομικά Σχέδια Κ.Χ. και απόδοση στους πολίτες
  • Ρέματα – Παραρεμάτιες Διαδρομές: Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών, συντήρηση -επέκταση παραρεμάτιων διαδρομών, καθαρισμός – συντήρηση ανάδειξη ρεμάτων ως χώρων ήπιας άθλησης και αναψυχής.
  • Εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού για τις νέες παρεμβάσεις
  • Ίδρυση δικτύου δημοτικών κρηνών πόσιμου νερού