Μηχάνημα του Δήμου Πεντέλης στην υπηρεσία του Εργολάβου !!!

μηχανημα

“Μάτια βγάζει” η ανοχή αν όχι η μεθόδευση της Διοίκησης του Δήμου Πεντέλης με την οποία χαρίζεται σε εργολάβο η χρήση μηχανήματος ιδιοκτησίας του Δήμου. Με βάση τη 3ετή σύμβαση του (αξίας περίπου €869.000 για το 2020-2023) ο εργολάβος όφειλε να διαθέσει μηχάνημα φορτωτή για:

  •  Τη συλλογή κλαδεμάτων, προϊόντων εκσκαφών και στερεών αστικών αποβλήτων από διάφορους δρόμους και χώρους του Δήμου Πεντέλης, την προσωρινή συγκέντρωση στο χώρο που υπέδειξε ο Δήμος (δίπλα από το Κοιμητήριο Μελισσίων).
  • Τη διαχείριση ανά είδος και φόρτωση σε κατάλληλα οχήματα και 
  • Τη μεταφορά σε επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις εκτός του Δήμου, για περαιτέρω επεξεργασία, και των φυτικών για παραγωγή βιολογικού κομπόστ κλπ.

Αντί αυτού ο Δήμος έχει εγκαταστήσει μόνιμα στο χώρο, μηχάνημα φορτωτή ιδιοκτησίας του με οδηγό εργαζόμενο του Δήμου και παρέχει όλη την ημέρα τις υπηρεσίες στον εργολάβο, αντίθετα από ότι ορίζει η σύμβαση. Ακόμη κι αν δεν το διέθετε, ο εργολάβος θα έπρεπε να ξοδέψει για να το ενοικιάσει τουλάχιστον €250 ανά ημέρα.

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε προκύπτει ότι η αμοιβή του αναδόχου για τα βλαστικά υπολογίζεται με βάση τον όγκο των τεμαχισμένων φυτοκλαδεμάτων και όχι με βάση τον χρόνο απασχόλησης του φορτωτή και του κλαδοτεμαχιστή. Επομένως η εμπλοκή του δημοτικού μηχανήματος δεν μειώνει το κόστος του Δήμου αλλά απλά συμβάλλει στην μείωση των δαπανών του αναδόχου. Επιπλέον δεν φαίνεται να υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των εκτελούμενων εργασιών.

Αβίαστα λοιπόν προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα προς τη Διοίκηση του Δήμου μας: 

  1. Ποια είναι η ωφέλεια από το αντίτιμο της προσφοράς που γλυτώνει ο εργολάβος από το δημοτικό μηχάνημα που του διατίθεται δωρεάν;
  2. Υπάρχουν και ποιες είναι οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των εκτελούμενων εργασιών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου; Αρκεί η απολογιστική υποβολή στατιστικών στοιχείων για το πλήθος των δρομολογίων και τα ζυγολόγια για να εγκριθεί η δαπάνη χωρίς να προβλέπεται κανένας ποσοτικός / ποιοτικός έλεγχος; 
  3. Δεν οφείλουν να λογοδοτήσουν στους πολίτες του Δήμου Πεντέλης οι αρμόδιοι; Δηλαδή οι επόπτες της Δ/νσης Διοικητικής υποστήριξης υποδομών καθαριότητας και πρασίνου που δίνει εντολή εργασίας στον εργολάβο και πιστοποιεί την καλή εκτέλεση της, οι υπηρετήσαντες Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και η Δήμαρχος;
  4. Τέλος, παρέλαβε μέχρι τώρα ο Δήμος Πεντέλης από τον εργολάβο τα 27.000 λίτρα κομπόστ υψηλής ποιότητας όπως ορίζει η σύμβαση, για κάθε χρόνο;

 

H Γραμματεία της Δημοτικής Παράταξης
ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ